Privacy reglement (AVG) en gedragsregelsRunning Forward hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en respecteert de privacy van alle aan haar toevertrouwde persoons- en contactgegevens. Zij draagt er de zorg voor dat persoonlijke informatie die de cursist aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
In deze privacyverklaring wordt informatie geven over hoe Running Forward met persoonsgegevens omgaat. Running Forward houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wet- en regelgeving. De wijze waarop Running Forward met verwerking van haar gegevens omgaat is beschreven in het verwerkingsregister van Running Forward.

Dit brengt met zich mee dat in ieder geval persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel, waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en de type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring:
·      de verwerking van uw persoonsgegevens zich beperkt tot enkel die gegevens die hiervoor minimaal nodig zijn;
·      de cursist om uitdrukkelijke toestemming gevraagd zal worden, als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw gegevens;
·      passende technische en organisatorische maatregelen genomen zijn om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen;
·      geen persoonsgegevens zullen worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt;
·      persoonsgegevens worden bewaard ten behoeve van toekomstige activiteiten zoals een reünie, her inschrijving;
·      wij op de hoogte zijn van rechten omtrent persoonsgegevens die door de cursist zijn verstrekt. Wij zullen de cursist hierop wijzen en deze respecteren.

Mocht de cursist na het doornemen van onze privacyverklaring hierover vragen hebben, kan er contact worden opgenomen door het sturen van een e-mail bericht naar info@runningforward.nl.

Doeleinden

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van trainingsactiviteiten waaraan de cursist deelneemt, gaat- en/of heeft deelgenomen.


Persoonsgegevens (verwerkingsregister)

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij u om de volgende persoonsgegevens vragen: voorletters, voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht (m/v), categorie, adres, postcode, woonplaats, (huis) telefoonnummer,
06-nummer lid en of ouders/verzorgers, e-mailadres cursist en of ouders/verzorgers, bankrekeningnummer, prestaties, foto’s en video’s.

De hierboven genoemde gegevens worden na uitschrijving maximaal 5 jaar bewaard en daarna verwijdert.


Verstrekking aan derden

De gegevens die aan ons worden verstrekt mogen wij niet aan derde partijen verstrekken. Wij mogen de gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit een wettelijke verplichting betreft (Politie, Justitie, …). Verder verstrekken wij geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU zijn gevestigd. Wij maken gebruik van de volgende sub verwerker:
·      internet bankieren

Met deze derde partij maken wij afspraken over de bescherming van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden in Europa opgeslagen.


Foto’s en video’s

Voor de communicatie op de websites, sociale media en andere (lokale) media wil Running Forward eventueel gebruikmaken van foto’s en video’s gemaakt tijdens trainingen en andere activiteiten van  Running Forward. Op deze foto’s en video’s kunnen personen herkenbaar in beeld zijn. Als een cursist/betrokkene hier bezwaar tegen heeft, kan dit kenbaar worden gemaakt waarna de betreffende content wordt verwijderd.

Bewaartermijnen

Running Forward bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is bepaald. Persoonsgegevens worden uiterlijk 2 jaar na het beëindigen van de overeenkomst verwijderd. Dit geldt niet voor gegevens waarvoor de fiscale bewaartermijn van 7 jaar van toepassing is. Verder geldt er geen bewaartermijn voor foto’s en video’s.

 

Beveiligingsmaatregelen

Running Forward neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo heeft Running Forward de volgende maatregelen genomen:
·      alle personen die namens Running Forward van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan;
·      toegang tot persoonsgegevens wordt alleen verstrek aan personen die deze toegang voor het uitoefenen van zijn of haar functie nodig hebben;
·      de toegang tot gegevens wordt gelogd;
·      wij hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid;
·      wij maken back-ups van gegevens om deze bij incidenten te kunnen herstellen;
·      er is een protocol van kracht voor het melden van beveiligingsincidenten;
·      wij evalueren op regelmatige basis onze beveiligingsmaatregelen.

Rechten aanpassen

De (voormalige) cursist heeft recht op inzage, rectificatie van de persoonsgegeven welke Running Forward van de cursist heeft ontvangen. Bovendien kan de (voormalige) cursist bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Running Forward door één van onze verwerkers of de verstrekking hiervan aan derden. Ook heeft u het recht om uw persoonsgegevens door ons te laten overdragen aan de cursist, of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen de (voormalige) cursist vragen om zich te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan het verzoek tot overdracht. 

Gedragsregels

·      Respecteer de privacy van (de) deelnemer(s) aan de trainingen van Running Forward.
·      Ga op een respectvolle manier met elkaar om.
·      Ongewenst gedrag zoals schelden, grof taalgebruik, irriteren, geweld, discriminatie, pesten, seksuele intimidatie en andere vormen van (verbale) agressie worden niet geaccepteerd.
·      Ongewenst gedrag moet gemeld worden bij de trainer, ook als dat (onbedoeld) door jezelf is veroorzaakt.

Running Forward en verplichtingen

·      Zorgt voor een omgeving waarin de sporter zich fysiek en emotioneel veilig voelt.
·      Heeft een voorbeeldfunctie.
·      Bedenkt dat deelnemers voor hun plezier sporten.
·      Maakt deelnemers nooit belachelijk als zij fouten maken.

 

Gedragsregels ter voorkoming van seksuele intimidatie

·      De trainer moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de cursist zich veilig voelt.
·      De trainer onthoudt zich ervan om de cursist te bejegenen op een wijze die de waardigheid van hem/haar aantast en verder in het privéleven doordringt.
·      De trainer onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de cursist.
·      Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de trainer en de jeugdige cursist tot achttien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
·      De trainer mag de cursist niet op een zodanige wijze aanraken dat hij/zij en/of de trainer deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaart. Dit zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
·      De trainer onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
·      De trainer heeft de plicht, voor zover in zijn vermogen ligt, de cursist te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) cursist behartigt, is de trainer verplicht met deze personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
·      De trainer zal de cursist geen (in)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de trainer aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de cursist die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
·      De trainer zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de trainer gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen. 
·      In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de trainer in de geest hiervan te handelen.

Uitschrijven

Als de (voormalige) cursist zijn/haar gegevens uit de bestanden van Running Forward wil verwijderen, dan graag een bericht sturen naar: info@runningforward.nl.

Klachten

Mocht de cursist een klacht hebben over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, dan kan de cursist hierover direct per e-mail contact opnemen met info@runningforward.nl. Komen wij er samen met de cursist niet uit, dan heeft de cursist altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 


Copyright © Runningforward, KVK 90603494   Website door WiNKYFACE