Algemene
voorwaarden

Artikel 1
De Nederlandse wetgeving en algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Running Forward.

Artikel 2
De opdrachtgever (hierna: cursist) neemt geheel op eigen risico deel aan (een) training(en) en/of activiteit. Running Forward is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die wordt opgelopen vóór, tijdens en/of ten gevolge van (een) training(en) en/of activiteit. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden op eigen risico opgevolgd. Het is verplicht om de door Running Forward voorgeschreven veiligheidsvoorschriften op te volgen.

Artikel 3
De training/activiteit vindt in principe ook bij slecht weer doorgang. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte of kou, sneeuw of ijzel, kan een training/ activiteit worden afgelast. Samen kijken we hoe en wanneer de training kan worden ingehaald.

Artikel 4
Running Forward behoudt het recht een training/activiteit bij onvoldoende belangstelling of een andere gewichtige en grondige reden te wijzigen of te annuleren. In overleg wordt er naar een alternatief gezocht dat het specifieke karakter en de aard van het arrangement of de activiteit zoveel mogelijk intact laat en past binnen het afgesproken budget van de opdrachtgever.
De cursist kan de wijziging afwijzen indien het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan de oorspronkelijke overeengekomen (vastgelegde) afspraken of de wijziging voor de cursist een aanwijsbaar nadeel oplevert. De cursist geeft de afwijzing binnen 1 week na de melding door aan Running Forward. De cursist heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden of het gedeelte van het bedrag dat betrekking heeft op de niet-genoten onderdelen van de activiteit.

Artikel 6
Running Forward is niet aansprakelijk voor schade aan en/ of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de georganiseerde activiteiten. Dit tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Running Forward. Bij deelname aanvaardt de cursist automatisch het risico die de activiteiten met zich meebrengen.

Artikel 7
Bij nalatigheid en ondeskundig handelen is de cursist aansprakelijk voor de veroorzaakte schade aan, verlies of diefstal van eigendommen van Running Forward of derden waarmee de onderneming al dan niet in contractuele relatie staat. De cursist vrijwaart Running Forward voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 8
De cursist wordt geacht op de hoogte te zijn van de gedragsregels van Running Forward, en hiernaar te handelen. Wanneer blijkt dat een cursist bij een activiteit overlast en/of gevaar veroorzaakt, zodanig dat de relatie tussen Running Forward en de overige cursisten/leveranciers en derden ernstig wordt geschaad, kan de betreffende cursist van verdere deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de cursist.

Artikel 9
Running Forward behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Cursisten worden minimaal 30 dagen voor een prijswijziging hiervan in kennis gesteld. Tariefaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. verhoging of verlaging btw-percentage) worden onmiddellijk doorgevoerd. Dit geldt niet voor op maat afgesloten overeenkomsten. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige (vervolg)opdrachten.

Artikel 10
De cursist stemt ermee in dat Running Forward de door de cursist verstrekte (persoons)gegevens bewaart. Running Forward verklaart hierbij dat de gegevens niet ter inzage aan derden zijn, dan wel  verkocht zullen worden. De voorschriften op grond van AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11
Klachten dienen schriftelijk (per e-mail) aan Running Forward kenbaar gemaakt te worden. Vorderingen tot restituties kunnen alleen in behandeling worden genomen indien de klacht binnen één week na afloop van de betreffende activiteit(en) is ontvangen. Indien vaststaat dat een klacht gegrond is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, zal Running Forward zorgen voor een vervangende activiteit/training dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de cursist voldoen. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is komen de kosten die daardoor zijn ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten van Running Forward, integraal voor rekening van de cursist.

Artikel 12
De prijs in publicaties en offertes geldt in principe per persoon. Deze prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn omschreven. Voor bedrijven/verenigingen zal een passende offerte worden aangeboden.

Artikel 13
Running Forward zal de overeenkomst uitvoeren overeenkomstig de verwachtingen die de cursist op grond van de overeenkomst c.q. publicaties van de onderneming redelijkerwijs mocht hebben. Running Forward zal naar gelang de omstandigheden de cursist hulp en bijstand verlenen indien het arrangement of de activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de cursist moet worden toegerekend, zal Running Forward hulp en bijstand verlenen voor zover dat redelijkerwijs van haar gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval volledig voor rekening van de cursist.

Artikel 14
De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie zij de overeenkomst aangaat aan Running Forward of de vertegenwoordiger daarvan te melden voor zover deze van invloed zou kunnen zijn op een goed verloop van de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.

Artikel 15
De deelnemer dient voor aanvang van de activiteit een adequate ongevallen/ziektekostenverzekering te hebben, dan wel af te sluiten.

Artikel 16
Indien de cursist de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en niet wordt vergezeld door tenminste één meerderjarige, dient hij/zij in het bezit te zijn van een verklaring van geen bezwaar die is ondertekend door een wettelijke vertegenwoordiger. Ook het inschrijfformulier en/of overeenkomst dient door ten minste één van beiden ondertekend te worden. Door ondertekening van de overeenkomst verklaart de wettelijke vertegenwoordiger dat hij/zij Running Forward vrijwaart van aanspraken die hierop betrekking hebben.

Artikel 17
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Running Forward en de cursist zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, overeen te komen. Hierbij zullen zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 18
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Running Forward partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats van Running Forward is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Running Forward het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen in een voorkomend geval dan pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Artikel 19
Een cursist meldt zich (éénmalig) aan voor (een) training(en) door het inschrijfformulier volledig (en naar waarheid) in te vullen en daarbij akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en privacy verklaring.

Artikel 20
Running Forward behoudt zich het recht voor om de indeling van trainingen voor wat betreft plaats, tijd, programma’s, e.d. te wijzigen. Indien dit moet plaatsvinden zal dit, voor zover mogelijk, worden gedaan in goed overleg met de cursist.

Artikel 21
De cursist dient (contract)kosten vóór-, dan wel op de vervaldata die in het contract (overeenkomst) zijn vermeld te betalen. Is de betaling niet op tijd ontvangen, kan de cursist uitgesloten worden van deelname aan trainingen en/of (een) activiteit(en).

Artikel 22
Annulering van de (gehele) inschrijving is mogelijk binnen de termijn die wettelijk van kracht is. In geval van tijdige annulering wordt het reeds betaalde cursusgeld aan de deelnemer gerestitueerd, verminderd met 10% administratiekosten.

Artikel 23
Bij annulering van een specifieke training/activiteit binnen 24 uur voor aanvang daarvan, zal er geen restitutie, dan wel kwijtschelding van het nog verschuldigde bedrag plaatsvinden. In uitzonderlijke gevallen kan Running Forward van deze regel afzien en een passende oplossing bieden.

Artikel 24
In (wederzijdse) voorkomende gevallen (ziekte/overlijden etc.) zal Running Forward eveneens een passende oplossing bieden.

Artikel 25
Het voortijdig stoppen van (een) activiteit(en) door een cursist betekent in geen geval dat er aanspraak kan worden gemaakt op restitutie van reeds betaalde-, cq. het nog te betalen bedrag van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen kan Running Forward afzien van deze regel en een passende oplossing bieden.

Artikel 26
Een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan verloopt de overeenkomst na verstrijken van de afgesproken einddatum (doeldatum). De klant kan een doorlopende overeenkomst te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Dit betekent dat de klant op moment van voortijdig opzeggen nog 1 extra maand aan zijn betalingsverplichting moet voldoen.

Artikel 27
Een training of activiteit kan intensief en blessuregevoelig zijn. Als de cursist gezondheidsklachten heeft, of als er andere reden zijn om te twijfelen aan trainingsdeelname, raadpleegt de cursist een arts voordat er deelgenomen wordt aan een training.

Artikel 28
Running Forward behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte cursist uit te sluiten van deelname aan een training/activiteit.

Artikel 29
Alle door Running Forward uitgevoerde werkzaamheden in het kader van een (sport) evenement komen voor rekening van de betreffende organisatie. Running Forward zal alleen eigen arbeidsloon/kosten in rekening brengen. Materiële- en overige kosten worden rechtstreek door de leverancier/dienstverlener in rekening gebracht bij de betreffende organisatie.

Copyright © Runningforward, KVK 90603494   Website door WiNKYFACE